Gospodărirea apelor constituie infrastructura de bază a activităților economice și sociale. Această activitate implică, cunoașterea, planificarea și reglementarea resurselor de apă, realizarea de investiții de infrastructură pentru ape, coordonarea exploatării lucrărilor, inspecția, controlul și cooperarea internațională în domeniul apelor.

Activitatea de gospodărire a apelor a Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța din cadrul Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral  este axată, în principal pe:

 • executarea lucrărilor de exploatare, întreținere și reparații la lucrările hidrotehnice din administrare;
 • executarea lucrărilor de exploatare, întreținere și conservare a plajelor litoralului Mării Negre;
 • activități de monitorizare hidrologică pe cursurile de apă și în zona costieră;
 • desfășurarea acțiunilor de apărare împotriva inundațiilor, în condițiile specifice spațiului geografic al Dobrogei.

Sistemul de Gospodărire a apelor Constanța, în conformitate cu prevederile Ordinului comun al MAP și MAI 459/78/2019, îndeplinește următoarele atribuții de intervenție și gestionare în situații de urgență generate de fenomene meteo periculoase și poluări accidentale:

 • asigură conducerea Grupurilor de suport tehnic pentru gestionarea tipurilor de risc specifice constituite în cadrul Comitetelor Județene/al Municipiului București pentru Situații de Urgență;
 • asigură coordonarea tehnică de specialitate a acțiunilor preventive și de intervenție la nivel de bazin hidrografic și de județ prin Centrele operative pentru situații de urgență cu activitate permanentă constituite la nivelul Administrației Naționale „Apele Române”, Administrațiilor Bazinale de Apă și Sistemelor de Gospodărire a Apelor, sub conducerea directă a directorului general și respectiv a directorilor;
 • în sensul prezentului regulament, Centrele operative pentru situații de urgență ale Administrației Naționale „Apele Române”, Administrațiilor Bazinale de Apă și Sistemelor de Gospodărire a Apelor sunt alcătuite din specialiști ai compartimentelor Dispecerat, Apărare Împotriva Inundațiilor, Exploatare Lucrări Hidrotehnice, Hidrologie, Monitoringul Calității Apei. Componența acestor centre se stabilește prin decizie a directorului general/directorului.
 • asigură, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor, diseminarea informațiilor, prognozelor și avertizărilor primite de la Administrațiile Bazinale de Apă, la obiectivele hidrotehnice din administrare și la Centrele operaționale ale Inspectoratelor Județene/al Municipiului București pentru Situații de Urgență, precum și a cantităților de precipitații înregistrate la posturile pluviometrice din administrare, menționate ca posturi avertizoare în planurile de apărare;
 • participă, prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor, la avertizarea Comitetelor locale în caz de producere a accidentelor la construcții hidrotehnice și a poluărilor accidentale pe cursurile de apă.

Programul activității de gospodărire a apelor reprezinta prin indicatori fizici si valorici activitățile de exploatare, întreținere si reparații curente aferente lucrărilor din administrare avand o structura aprobata la nivelul A.N. APELE ROMANE.

Acest program constituie elementul principal de fundamentare a bugetului financiar (cheltuieli și venituri), fiind cadrul suport pentru justificarea cheltuielilor cu materialele, manoperă, carburantul, etc.

Sistemul de Gospodărire a apelor Constanța are în administrare rețeaua hidrografică în lungime de 1.099,2 km cursuri de apă interioare, la care se adaugă:

 • 169 km – fluviul Dunărea.
 • 22 lacuri naturale în suprafața totală de 12.795 ha, reprezentate de lacuri amplasate pe malul drept al Dunării și  lacuri litorale din care, de o importanță deosebită, este lacul terapeutic Techirghiol, preluat în administrare ca urmare a apăriției HG nr. 1266/2000
 • Plajele Mării Negre, jud. CT,  in  suprafață de 280  ha.
 • Faleza Mării Negre cca. 50 km lungime.

 

Lucrări hidrotehnice din administrare :

 • Lucrări de îndiguire, însumând o lungime totală de 79 km ;
 • Lucrări de regularizare a albiilor, cu o lungime totală de 12 km;
 • 57 puțuri forate de urmărire a resursei de apă subterană;
 • Lucrări hidrotehnice de reglare a nivelurilor în principalele lacuri litorale, reprezentate de stăvilarele Periboina, Edighiol, Siutghiol, Tăbăcărie, Mangalia și Aliman;
 • 38 baraje permanente și nepermanente, din care :

–  33 baraje nepermanente

–  5 baraje permanente

 • Cantoane și sedii de sisteme hidrotehnice, formații de lucru :
 • 2 sedii SH

–    13 sedii cantoane de exploatare

Programul de Gospodărire a Apelor, pentru cele două sisteme hidrotehnice, a fost întocmit tinându-se cont de măsurătorile topografice, observațiile efectuate în teren cu privire la Lucrările din administrare și a concluziilor rapoartelor de urmărire a comportării în timp a lucrărilor hidrotehnice din administrare, fiind stabilite prioritățile de execuție a lucrărilor de reparații, în limita bugetului de cheltuieli al A.B.A.- Dobrogea – Litoral.

La nivelul sistemelor hidrotehnice s-au defășurat următoarele activități:

 • Activitatea de exploatare care a cuprins în general:
 • controlul sistematic prin estimări vizuale al tuturor construcțiilor hidrotehnice din administrare în vederea urmăririi comportării în timp a construcțiilor, a depistăriii eventualelor defecțiuni care ar putea periclita starea acestora;
 • observații asupra regimului de scurgere a cursurilor de apă și efectuarea măsurătorilor aferente;
 • manevrarea și acționarea echipamentelor hidromecanice în vederea verificării functionalității acestora;
 • executarea măsurătorilor de nivel în forajele de observatii și a determinărilor specifice lacurilor litorale (evaporimetrie).
 • Activitatea de întreținere cu caracter permanent a cuprins :
 • completări de terasamente pe taluzuri, coronament, nivelari ale acestora in vederea aducerii la cotele de proiectare, asigurare;
 • cosirea covorului vegetal pe paramentul amonte –aval, mentinerea și refacerea covorului vegetal;
 • defrișarea arbuștilor și a vegetației necontrolate de pe lucrările hidrotehnice și din zona de protecție;
 • curățarea și întreținerea golirilor de fund, a deversorilor și evacuatorilor de ape mari;
 • întreținerea protecțiilor de taluz din pereu de beton sau piatră prin înlocuire sau rostuire;
 • întreținerea și reparația sediilor, cantoanelor, magaziilor, depozitelor de stoc de apărare;
 • vopsirea parților metalice a instalațiilor hidromecanice pentru protejarea degradării acestora,etc.
 • Activitatea de reparații cu un caracter permanent și planificat anual ce a constat în executarea de volume de lucrări care sunt absolut necesare și care au rezultat în urma verificărilor periodice pentru exploatarea în condiții de siguranță a lucrărilor.
 • Întreținerea și igienizarea cursurilor de apă ce a cuprins în principal:
 • îndepărtarea vegetației acvatice și a obstacolelor din albie în vederea menținerii echilibrului hidrodinamic;
 • executarea de decolmatări manuale si mecanizate cu utillaje speciale;
 • îndepărtarea materialului lemnos din albia minora și din zona de protecție.

În scopul întreținerii și menținerii în stare de funcționare a lucrărilor de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor, secetei hidrologice, accidentelor la construcții hidrotehnice și poluări accidentale pentru sistemele hidrotehnice din administrare, au fost planificate, ca pe parcursul anului 2019, să se realizeze anumite lucrări de reparații și întreținere a sistemelor de apărare împotriva inundațiilor

Lucrările executate cu forțe proprii în anul 2019, până la data prezentei au fost următoarele:

Lucrări de întreținere:

 • la îndiguiri:
 • completări terasamente dig Ostrov – capăt aval – pe o lungime de 400ml;
 • completări terasamente dig Dunareni – capăt aval – pe o lungime de 2.200 ml;
 • completări terasamente dig Rasova – pe o lungime de 300ml;
 • cosirea mecanizată a vegetației – 24.880 ml.

 

 

 • pe cursurile de apă:
 • Pe toate cursurile de apă s-au efectuat lucrări de întreținere (cosiri de vegetație, degajări de corpuri străine, sapături manuale și mecanizate ,etc.);
 • Au fost executate (finalizate) următoarele lucrări de decolmatare pentru asigurarea secțiunii de scurgere:
Nr. crt. Denumire / localizare lucrare Realizat

(mii mc/km)

1 Decolmatare curs de apă Siliștea; hm 155+00 – hm 180+00 8,75 mii mc/2,5 km
2 Decolmatare curs de apă Chichirgeaua; hm 40+00 – hm 55+00 6 mii mc/1,5 km
3 Decolmatare valea Nisipari;  hm 00+00 – hm 20+00 7 mii mc/2 km
4 Decolmatare canal evacuare descarcator baraj Hazarlac (curs de apă Topolog); 0,75 mii mc/ 0,15km
5 Lucrari de punere in siguranta si conservare a lucrarilor executate la investitia „Lucrari de aparare impotriva inundatiilor in bazinul hidrografic al vailor Tatlageacul Mare si Tatlageacul Mic” 412 mc/4 podete
6 Decolmatare curs apa Vale Cocoș ;  Poiana – Baraj Cocosu 5 10 mii mc/2 km
7 Decolmatare curs apa Dalufac 8,75 mii mc/2,5 km
8 Reparatii terasamente baraj Siminoc 15 –valaea Siminoc 600 mc

 

Urmează a fi finalizate până la sfârșitul anului 2019:

Nr. Crt. Denumire / localizare lucrare De realizat

(mii mc/km)

1 Decolmatare curs de apă Valea Mare;  hm 200+00 – hm 220+00 8 mii mc/2 km
2 Decolmatare curs de apă Casimcea; hm 100+00 – hm 125+00 15 mii mc/2,5 km
3 Lucrari de protectie cu fascine dig Topalu I si II 550 ml

 

 

 • O atenție deosebită a fost acordată activității desfășurată pe suprafețele de plajă aferente litoralului Mării Negre care au constat în:
 • lucrări de pregătire a sezonului estival
 • lucrări și servicii executate în perioada sezonului estival
 • lucrările de conservare pentru sezonul rece au fost finalizate.

Principalele volume de lucrări realizate pe suprafețele de plajă sunt următoarele:

ACTIVITATE UM Realizat

cumulat

2019

Demontare protecție plajă realizată din garduri de stuf – montat în 2018 ml 7 000,00
Nivelare cu utilaje ha 208,95
Terasamente plajă mii

mc

352,08
Igienizare manuală plajă ha 450
Lucrări de discuire a plajei ha 700
Lucrări de ecologizare mecanizată ha 100
Evacuare alge to 6000
Montare protecție plajă realizată din garduri de stuf – montat în octombrie 2019 ml 7 000
Constituire depozite de nisip protectie/rezerva mc 17000

Acestea s-au desfășurat pe următoarele tronsoane de activitate:

TRONSON 1 – Năvodari, Mamaia și Constanța

TRONSON 2.1 – Agigea, Eforie Nord și Sud, Tuzla, Costinești,

TRONSON 2.2 – Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Mangalia, 2 Mai, Vama Veche

 

Suprafața totală de plaje administrată este de 286 ha distribuită pe raza mai multor unități administrativ teritoriale.

Din punct de vedere logistic, Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral a împărțit zonele de plaje în 3 tronsoane astfel:

 1. Năvodari – Mamaia – Constanța;
 2. Agigea – Eforie –Tuzla – Costinești;
 3. Olimp – Jupiter – Saturn – Mangalia – 2Mai – Vama Veche.

 

Pregătirea sectoarelor de plajă presupune un proces tehnologic care se derulează concomitent, pe întreg litoralul Mării Negre și care trebuie să fie efectuat ori de câte ori situația o impune pentru susținerea activităților turistice pentru anul 2019, așa cum avem obligații legale și asumate în contractele de închiriere. Complexul de lucrări (igienizare, nivelare, evacuare scoică, alge și deșeuri, afânare, ecologizare) a fost executat cu utilaje din parcul propriu și personal propriu. De asemenea, geomorfologia liniei litoralului este dinamică și prezintă schimbări în mod constant necesitând execuția de lucrări în repetate rânduri.

 

Activitățile de pregătire constau în următoarele operațiuni:

 • Lucrări de pregătire a terenului:
 • Curățarea manuală a plajei prin colectarea corpurilor străine (lemnoase, metalice, sticle, materiale plastice etc) și a deșeurilor de orice natură;
 • Încărcarea manuală în mijloace de transport sau containere.
 • Îndepărtarea manuală a nisipului depus la zidurile de sprijin din vecinătatea aleilor de promenada și în dreptul gardurilor de protecție;
 • Lucrări de terasamente
 • Săpătura mecanizată a nisipului depus la zidurile de sprijin din vecinatatea aleilor de promenadă și în dreptul gardurilor de protecție.
 • Reabilitarea suprafețelor de plajă erodate prin transfer de nisip din zonele cu acumulări (dislocare, încărcare, transport și nivelare în zonele stabilite)
 • Demontarea gardurilor de stuf;
 • Nivelarea suprafețelor de plajă;
 • Evacuarea depozitelor de scoică din zonele cu depuneri și transportul acestora în zonele stabilite de beneficiar;
 • Concasarea depozitelor de scoică acolo unde evacuarea nu este posibilă;
 • Transport pentru utilaje (deplasare utilaje șenilate pe autotrailer);
 • Servicii de scufundare pentru identificarea corpurilor periculoase existente în zona de îmbaiere definită de legislatia în vigoare și executarea de operațiuni în vederea evacuării acestora
 • Transport și depozitare la rampe ecologice autorizate a deșeurilor, precum și transport
 • Transportul deșeurilor, algelor, materialului cochilifer sau a altor corpuri la gropile ecologice de depozitare ( inclusiv la depozitele intermediare ) sau la unitățile de neutralizare, în condițiile legii. Se utilizează containere și autovehicule echipate special pentru transportul deșeurilor.

 

S.G.A. Constanța a demarat activitatea de pregătire a plajelor  la data de 20.02.2019 cu urmatoarele efective si utilaje:

Formația de lucru Mamaia:

   – 9 muncitori (inclusiv 5 detașati de la formația de lucru Histria)

– Tractor cu remorca/disc/utilaj ecologizare;

– Tractor cu remorca/disc/utilaj ecologizare;

– Încărcător Frontal;

– Autobasculanta;

– Autogreder MISTA;

– Buldozer detașat de la S.G.A. Tulcea;

– Buldoexcavator;

– Buldoexcavator;

 

Formațiile de lucru Techirghiol Nord și Techirghiol Sud

 • 12 muncitori (inclusiv 5 detașati de la formația Dunăre Sud);
 • Tractor cu remorca/disc/ concasor (kirpy);
 • Buldozer;
 • Buldoexcavator;
 • Buldoexcavator;
 • Autobasculanta;

 

Formația Mangalia:

 • 6 muncitori (inclusiv 5 detașati de la formația Dunăre Sud);
 • Tractor cu remorca/ disc/ utilaj plajă
 • Autobasculanta
 • Autobasculanta
 • Incarcator frontal
 • Incarcator frontal

 

Pe lângă cele mai sus menționate, au mai fost utilizate 4 utilaje ecologizare plaje acționate de tractoare (2x Cherrington XL 1 x Beachtech 2000 si 1x Barber Surf Rake) și 5000 saci deșeuri 240l.

Pe parcursul desfășurării lucrărilor de pregătire a plajelor, distribuția personalului detașat, a utilajelor și a autobasculantelor a fost modificată funcție de necesitate.

Lucrările de pregătire a plajelor sunt puternic influențate de factorii meteorologice, astfel, din cauza faptului că începutul anului calendaristic (ianuarie – martie) este caracterizat de furtuni marine și vânturi puternice, demontarea gardurilor de protecție împotriva eroziunii eoliene și corectarea profilului plajelor nu se pot executa în perioada menționată.

Au fost tratate prioritar acele sectoare de plajă care fac obiectul unor contracte de închiriere și au termen de predare prevăzut în contract, urmând ca după finalizarea predării sectoarelor de plaje închiriate să fie pregătite și amenajate plajele libere de contract.

Pregătirea plajelor a fost finalizată la data de 30.04.2019 iar deșeurile rezultate, au fost transportate  din depozitele intermediare la o rampa autorizată de deșeuri ecologice.

Predarea către operatori a sectoarelor de plajă s-a desfășurat în intervalul 30.03 – 14.04.2019 și a decurs fără probleme majore din punct de vedere al stării plajelor.

Începând cu data predării către operatorii de plaje a suprafețelor închiriate, responsabilitatea igienizării și colectării deșeurilor revine exclusiv acestora, excepție făcând linia țărmului în situațiile de fenomene algale care depășesc capacitatea de intervenție a acestora.

ABADL intervine în continuare pentru nivelare acolo unde profilul plajei este afectat de fenomenele meteo (vânt puternic, furtuni marine, ploi cu caracter torențial) care conduc la modificarea profilul plajei.

Începând cu data de 01.05.2019 s-a procedat la efectuarea lucrărilor de sezon.

Utilajele cu care se acționează sunt aceleași ca la pregătirea plajelor cu excepția buldozerelor și a autogrederului care nu sunt utilizate decât pentru urgențe de natura eroziunii puternice sau ravenării plajelor urmare a fenomenelor meteo periculoase.

   În ultimii ani unitatea noastră și-a concentrat întreaga activitate pe acțiunile de igienizare a liniei țărmului ( colectare deșeuri, alge și alte materiale depuse ), încercând o distribuire uniformă cu forța de muncă , utilaje de încărcare și mijloace de transport pe tot litoralul, iar în cazul în care fenomenul de înflorire algală se manifestă cu intensitate majoră în anumite zone, se procedează de urgență la suplimentarea acestor forțe. Sezonul turistic din acest an a debutat cu un fenomen algal de amploare, la începutul lunii mai, pe toată lungimea părții sudice a litoralului, respectiv arealul cuprins între Olimp și Vama Veche. Au existat și fenomene mai reduse cantitativ pe majoritatea zonelor.

Trebuie sa menționăm că acest fenomen nu se manifestă continuu, existând perioade în care fenomenul algal are amplocare pe anumite zone și ne confruntăm cu două situații:

1.Algele sunt aduse și depozitate la mal, situație pentru care suntem pregatiți să intervenim;

2.Algele sunt prezente în apă , în vecinătatea liniei țărmului unde staționează o perioadă îndelungată în situația în care marea este liniștită și forța valurilor nu reușește să le aducă la mal. Staționarea acestora în apă nu permite colectarea eficientă și procesul de descompunere le transformă într-un mal urât mirositor.

In cea de a doua situație, intervenția de îndepărtare este ineficientă, existând utilaje speciale pentru acest tip de intervenție dar care au o capacitate redusă și un efect foarte limitat în situații de explozii algale.

Cantitatea totală de deșeuri, inclusiv alge, colectată anual de pe plaje și linia țărmului a ajuns și la aproximativ 45.000 de tone.

In intervalul 01.05. – 30.09, lucrările de plajă s-au desfășoară exclusiv noaptea pentru a nu deranja activitățile turistice și pentru a elimina pericolul reprezentat de prezența pe plaje a utilajelor grele.

Astfel s-a lucrat în intervalul orar: 22:00 – 06:00. Datorită activității intense la nivelul plajelor în sezonul estival, peste zi sunt generate noi cantități de deșeuri, practic starea de igienizare a plajelor dupa efectuarea lucrărilor de noapte poate fi observată pentru cateva ore la începutul zilei, dupa care plaja devine din nou murdară.

Activitățile de consevare constau în următoarele operațiuni:

 • Montarea gardurilor de stuf;
 • Curățarea manuală a plajei prin colectarea corpurilor străine (lemnoase, metalice, sticle, materiale plastice etc) și a deșeurilor de orice natură;
 • Încărcarea manuală în mijloace de transport sau containere;
 • Transport și depozitare la rampe ecologice autorizate a deșeurilor;
 • Executarea depozitelor de nisip pentru protectie si de rezerva pentru pregatirea sezonului estival.

 

La nivelul compartimentului tehnic exploatare lucrări hidrotehnice au fost desfășurate urmatoarele activități:

 • Intocmirea, urmărirea și raportarea realizărilor Planului Tehnic și a cheltuielilor Programului de Gospodarirea Apelor  pentru anul 2019. Biroul Exploatare Lucrări are în vedere evidențierea tuturor activităților desfășurate de personalul implicat în pregătirea și derularea mentenanței, respectiv întreținerea și reparațiile la lucrările hidrotehnice din administrare .
 • Urmărirea Comportării construcțiilor; Efectuarea de inspectii și măsuratori privind comportarea barajelor și a digurilor ( în special în perioada de ape mari ).
 • Centralizarea necesarului de cheltuieli pentru produse, servicii și lucrări, prin care se fundamentează necesarul de cheltuieli din  BVC pentru anul 2019  și urmărirea  încadrării acestuia;
 • Urmărirea asigurării achiziționării materialelor neceasare realizării lucrărilor din Programul de Gospodărire a Apelor;
 • Participarea în comisii de constatare a pagubelor constituite la nivelul Instituției Prefectului.
 • Intocmirea rapoartelor de sinteză privind pagubele produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase
 • Desfășurarea activității de măsurători cadastrale în vederea întocmirii antemăsurătorilor la lucrări de decolmatare și a situațiilor de evidență patrimonială;
 • Participarea la lucrările comisiilor de licitație și contestație pentru atribuirea sectoarelor de plajă;
 • Asigurarea și gestionarea corespondenței cu Comitetele locale pentru situații de urgentă și cu Instituția Prefectului privind activitatea Grupului de Suport Tehnic al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență

In anul 2019 personalul specializat din cadrul biroului exploatare lucrări hidrotehnice, a desfașurat activități de monitorizare geodinamica a plajelor Mării Negre prin inspecții vizuale periodice planificate și inspecții efectuate în urma producerii fenomenelor meteorologice periculoase și măsurători topografice ale zonelor innisipate și ale structurilor conectate la țărm.

In anul 2019, a continuat activitatea de urmărire a derulării următoarelor contracte de servicii:

Elaborare PLAN URBANISTIC ZONAL –,, AMENAJARE PLAJA Năvodari,  Eforie Nord, Cordon Eforie Nord-Eforie Sud, Eforie Sud, Tuzla, Costinești, 23 August, Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn, Cordon Venus-Saturn, Mangalia. Actualizare P.U.Z. Amenajare plaja Mamaia și Constanța” jud. Constanța

și

Elaborare a documentației de urbanism –  PLAN URBANISTIC ZONAL – ZONA LAC TĂBĂCĂRIE, jud. Constanța.

 

Referitor la primul proiect menționăm că amplasamentul de studiu face parte din domeniul public al statului aflat în administrarea Administrației Bazinale de Apă Dobrogea-Litoral în baza actului normativ nr. 1705/2006 emis de Guvernul României. Terenurile studiate sunt alcătuite din suprafețe de plajă și suprafețe de luciu de apă aferente zonei de îmbăiere, de pe raza UAT-urilor: municipiile Constanța și Mangalia, orașele Năvodari și Eforie, comunele :23 August, Tuzla, Costinești – judetul Constanța. Suprafata de teren studiată -2 755 238 mp.

Scopul achiziției serviciilor de elaborarea a documentațiilor de plan urbanistic zonal au caracter de reglementare și control al activităților desfășurate pe plajă prin:

 1. asigurarea cadrului legal de utilizare a plajei ca bun public de interes național și crearea unui cadru unitar de reglementare a utilizării turistice a plajelor.
 2. crearea unui management eficient al plajelor
 3. dezvoltarea și amplasarea rațională a amenajărilor de plajă
 4. realizarea de către operatorii economici a investițiilor privind dotările de agrement specific plajei
 5. asigurarea premizelor pentru aducerea plajelor la standarde de nivel international
 6. facilitarea eliberarii certificatelor de urbanism și emiterea autorizatiilor de construire

 

Elaborarea Planului Urbanistic Zonal pentru amenajarea plajelor constituie punctul de plecare în valorificarea potențialului turistic al plajei și are menirea de a răspunde cerințelor de materializare a cadrului tehnic de decizie necesar organelor locale. Elaborarea documentației Plan Urbanistic Zonal Plajă va avea în vedere abordarea documentației în egală măsură ca instrument de control și instrument de dezvoltare. După organizarea acțiunilor de consultare și informare a publicului, in acest moment documentația se afla în procedură de avizare la instituțiile cu atribuții în domeniu.

Referitor la cel de al doilea proiect, Lacul Tăbăcărie reprezintă o zonă  de o importantă deosebită în contextul orașului. Obiectivele necesare a fi rezolvate în cadrul Planului Urbanistic Zonal decurg din caracterul de unicitate al zonei Lacului Tăbăcărie, ce constituie zona verde cea mai întinsă a Municipiului Constanța, în care sunt concentrate importante dotări culturale, comerciale și servicii cu profil turistic, de agrement, amenajări de spații verzi și pietonale, constituind un cadru ambiental reprezentativ, intens frecventat atât de locuitorii orașului, cât și de vizitatori sau turiști.

Elaborarea documentației de urbanism – PUZ va reprezenta un instrument de lucru și control pentru instituția noastră, pentru autoritățile locale și pentru specialiștii din domeniul urbanismului, construcțiilor, turismului și mediului .

Ca urmare a notificării adresate de instituția noastră Agenției pentru Protecția Mediului Constanța, a fost emisă Decizia initială de încadrare Nr.14094 RP/20.03.2019, înregistrată la instituția noastră cu nr.6701/04.04.2019, conform căreia proiectul PUZ – Zona Lac Tăbăcărie necesită evaluare de mediu, conform HG 1076/2004. In această perioadă instituția noastră se află în procedură de achiziție a serviciilor de elaborare a studiilor solicitate în vederea obținerii avizului de mediu.

 

Inspectia Teritoriala a Apelor

Activitatea de inspecție se desfășoară în conformitate cu Normele Tehnice de funcționare, elaborate în conformitate cu Recomandarea Parlamentului și Consiliului European din 4 aprilie 2001 privind criteriile minime pentru inspecțiile de mediu în Statele Membre, standardele: SR EN ISO/CEI 17020:2005, respectiv EN/ISO 9001 și cu prevederile Legii 146/12.07.2010 care prevede obligativitatea reglementării activității de Inspecție din cadrul Autorității de gospodărire a apelor, precum și a Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Planul de inspecție conturează contextul în care biroul de inspecție își desfășoară  aceste acțiuni, descrie rolul și obiectivele autorității de inspecție, sarcinile statutare și obligațiile privind inspecția și politicile naționale de implementare. Planul de inspecție este elaborat pe baza evaluării riscurilor activităților identificate și atribuirii priorităților pentru aceste activități în funcție de impactul asupra resursei de apă, documentele de conformitate, obligații legale de inspecție, politici (naționale, regionale) și obiective, precum și de resursele disponibile.

Având în vedere Programul de activitate propus pentru anul 2019, precum și diversitatea și complexitatea domeniilor de activitate controlate, dar și timpul alocat efectuării acestuia, Inspecția Teritorială a Apelor din cadrul Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanța a asigurat realizarea obiectivelor specifice propuse. Activitatea a fost susținută de 5 (cinci) inspectori. Pe perioada sezonului estival numărul inspectorilor a fost suplimentat cu 3 (trei) inspectori din cadrul B.I.B.A. – A.B.A.D-L, iar în perioada 17.06. – 25.08.2019, la acțiunile de control participă inspectori delegați de la celel în vederea constituirii de echipe mixte.

În conformitate cu O.U.G. 107/2002, cu modificările și completările ulterioare, A.B.A.D.L., administrând domeniul public al plajelor litoralului românesc, personalului însărcinat cu activitatea de inspecție în județul Constanța îi revine  activitatea de îndrumare și control pe întreg sectorul de plajă  cuprins între Năvodari și Vama Veche, căruia i se  acordă atenție deosebită în special în sezonul estival. În desfășurarea acestei activități menționăm câteva atribuții specifice:

 • controlează starea de curățenie a plajelor;
 • verifică existența dotărilor de plajă conform O.U.G.19/2006 cu modificările și completările ulterioare;
 • semnalează aspecte privind calitatea apelor Mării Negre;
 • semnalează fenomenele de  depunere de scoică sau alge pe plaje sau în zonele de  îmbăiere;
 • verifică modul de întreținere al plajelor de către agenții economici ce dețin contracte de închiriere a sectoarelor de plajă;
 • verifică situația legalității construcțiilor de pe plajă;
 • verifică modul de desfășurare a activității de agrement de pe plaje și luciul de apă al Mării Negre;
 • semnalează organelor abilitate să intervină în cazurile de comerț ambulant de pe plaje;
 • colaborează la întocmirea rapoartelor și informărilor privind activitățile aferente asigurării potențialului turistic și de agrement al litoralului românesc.

Anual, în primul trimestru, la nivelul judeţului Constanța sunt efectuate controale privind modul de întreţinere şi realizare a şanţurilor şi rigolelor stradale, precum şi  a stării de salubrizare a cursurilor de apă, conform planificării controalelor tematice.

La actiunile de control au participat:

 • reprezentanţi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Constanţa – Biroul Inspecția Teritorială a Apelor;
 • reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al judeţului Constanța;
 • reprezentanţi ai Garda Națională de Mediu – Serviciul Comisariatul Judeţean Constanța.

La această acțiune au fost verificate 41 U.A.T.-uri însumând 134 de localități, precum și 56 cursuri de apă și 7 torenți.

În urma controalelor efectuate, pentru neconformitățile constatate au fost impuse 63 măsuri.

În continuare prezentăm situația statistică a folosințelor consumatoare și neconsumatoare de apă înregistrate în Registrul Bazinal al Obiectivelor Controlabile – R.B.O.C., a controalelor planificate și neplanificate efectuate, precum și situația sancțiunilor aplicate la nivelul S.G.A. Constanța.

 

INSPECȚII PLANIFICATE Realizat
30.11.2019
Depozite deșeuri menajere 2
Balastiere / cariere 37
Obiective ce intră sub incidența Directivei IPPC 6
Stații epurare și alimentări cu apă 7
Salubrizări, igienizări 30
Folosințe subterane 114
Alte folosințe 112
Plajă 1290

 

INSPECȚII NEPLANIFICATE Realizat
30.11.2019
Respectare  acte de reglementare 36
Autosesizari 67
Sesizări / Petiții 38
Investigare accidente sau incidente cu impact asupra apelor 2
Cu alte autorități 12
Alte situații 49

 

Facem precizarea că toate aspectele semnalate prin petiții/sesizări constituie puncte de plecare privind îmbunătățirea activităților de inspecție desfășurate pe plajele litoralului românesc, în vederea exploatării sectoarelor de plajă în condiții normale și asigurării unui turism la standarde europene, iar A.B.A.D.L va întreprinde acțiunile necesare.

 

În urma controalelor efectuate pe sectoarele de plajă au fost identificate o serie de neconformități, dintre care cele mai frecvent întâlnite au fost:

 • extinderi ale beach-barurilor, rezultând o suprafață construită mai mare decât cea prevazută în PUZ și în actul adițional la contractul de închiriere a sectorului de plajă;
 • neasigurarea unei suprafețe de plajă, conform prevederilor art. 18 si 19 din Ordinul MDRT nr. 1204/2010, pentru turiștii cu accesorii proprii (zona de plajă destinată plajei pe nisip);
 • nerespectarea distanței de 5 m între linia apei și primul rând de șezlonguri, în vederea asigurării accesului cu utilaje pentru efectuarea lucrărilor mecanizate de întreținere a plajelor;
 • amplasarea unor dotări de agrement neprevăzute în P.U.Z. (saltele elastice, instalații corzi elastice);
 • număr insuficient de recipiente pentru colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din activitatea turistică.

 

Pentru construcțiile ilegale, operatorii de plajă au fost sancționați contravențional conform O.U.G. nr. 202/2002 și întrucât nu au dus la îndeplinire măsura privind dezafectarea acestora, în conformitate cu prevederile art. 33 din Legea nr. 50/1991, s-a solicitat autorităților administrației publice locale să intervină pentru dezafectarea beach-barurilor ilegale și a  extinderilor beach-barurilor.

În perioada la care facem referire au fost aplicate 85 de sancțiuni în cuantum de 603.000 lei.

 

 

Compartimentul Juridic SGA

Compartimentul Juridic SGA își desfășoară activitatea respectând prevederile Legislației specifice Sistemului de Gospodărire a Apei, cât și Legea 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic.

Astfel, acesta, a redactat procesele verbale pentru predarea/preluarea sectoarelor de plajă și s-a ocupat până la data de 01.04.2019 de predarea unui număr de 5 procese verbale predare plajă, conform prevederilor contractuale raportate la art. 13 din ORDIN nr. 222 din 7 martie 2006 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă propuse spre închiriere:

 

Obligaţiile locatorului:

    13.1. să predea anual locatarului, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, cu cel puţin 30 de zile înainte de începerea sezonului turistic.

Conform  art.11 din Contractului cadru de inchiriere a plajelor, anexa 2 a Ordinului nr. 454 din 21 Martie 2013, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a plajei Mării Negre, a Contractului-cadru de închiriere a plajei Mării Negre şi a Listei sectoarelor de plajă libere propuse spre închiriere, prevede:      

                                                                                                          

Obligaţiile locatorului

11.1. să predea anual locatarului, pe bază de proces-verbal, sectorul de plajă ce face obiectul închirierii, în termen de cel puţin 15 zile înainte de începerea sezonului estival.

Astfel, conform celor mentionate mai sus, începând cu data de 02.04.2019 și până la data de 15.04.2019 s-au predat operatorilor de plajă un numar de 415 sectoare de plajă, consemnate în procesele verbale de predare plajă.

După organizarea licitației publice pentru atribuirea sectoarelor de plajă libere, Compartimnetul Juridic SGA s-a ocupat de pedarea sectoarelor de plajă prin procesele verbale de predare plajă, în număr de 28 sectoare plajă atribuite prin închiriere.

Compartimentul juridic SGA  a redactat răspunsurile la obiecțiunile formulate de locatari ca urmare a predarii sectoarelor de plajă.

 

In baza H.G. 632/2007 privind aprobarea închirierii unor bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea A.N. „Apele Romane” și a Ordinului ministrului apelor și pădurilor nr.1529/2017 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice pentru atribuirea contractelor de închiriere a unor bunuri imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, a Contractului-cadru de închiriere a bunurilor imobile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”, precum şi a Listei cuprinzând bunurile imobile propuse spre închiriere şi durata închirierii, s-a procedat la predarea-primirea a unui număr de 4 bunuri imobile  închiriate și consemnate în procesele-verbale de predare-primire.

 

În vederea desfășurarii în bune condiții a activității pe plajă, precum și pentru protecția turiștilor aflați pe litoralul Mării Negre la nivelul anului 2019 au fost reactualizate protocoalele de colaborare încheiate între:

–  A.B.A.D.L. și GARDA de COASTĂ  ȘI CĂPITĂNIA ZONALĂ CONSTANȚA;

– A.B.A.D.L. și INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN CONSTANȚA și GRUPAREA DE JANDARMI MOBILA „TOMIS” CONSTANȚA.

 

Compartimentul juridic SGA  reprezintă interesele instituției în dosare ce au ca obiect de judecată plângere contravențională, astfel s-au întocmit toate documentele necesare pentru ca judecata să decurgă normal.

 

Având în vedere prevederile art. 8. 5 din Contractul de închiriere cadru anexa 2 a Ordinului nr. 454 din 21 Martie 2013 să încheie contracte de asociere cu alte persoane fizice sau juridice pentru activităţi specifice plajei, care se pot realiza în baza contractului de închiriere, dar numai cu acordul scris al locatorului, sub sancţiunea rezilierii de drept a contractului, fără intervenţia instanţelor judecătoreşti şi fără punere în întârziere;

compartimentul Juridic SGA a încheiat un număr de 350 acorduri de asociere, respectând prevederile contractuale mai sus spuse.

Și nu în ultimul rând, Compartimentul juridic SGA Constanța a participat la lucrările comisiilor de licitație/soluționare contestații  privind  închirierea  bunurilor publice  aflate în administrarea ABADL.