Administraţia Naţională ”Apele Române” prin Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral implementează proiectul: “ASISTENŢA TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA DE PROIECTE AXA PRIORITARA 5 – Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc – Domeniul major de interventie 1 – Protectia impotriva inundatiilor – “APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAŢIILOR A LOCALITĂŢII BABADAG, JUDEŢUL TULCEA”.

Durata de implementare a proiectului este până la sfârşitul anului 2018.  S-a elaborat aplicatia de finantare ce cuprinde studiu de fezabilitate, studii de teren, analiza institutionala, strategia de achizitii, documentatia de atribuire, cererea de finantare necesara pentru obținerea de fonduri europene în vederea executării lucrărilor de apărarea împotriva inudaţiilor din localitatea Babadag.

Valoarea totală a proiectului este de 2.329.133 lei cu TVA, din care contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune in valoare de 2.096.220 lei și 232.913 lei contribuția de la Bugetul de Stat.

Obiectivul general al proiectului constă în contribuirea la un management sustenabil al inundațiilor în localitatea Babadag astfel încât se va proteja spațiul adiacent râului Tabana și a afluenților acestuia.

Obiectivele proiectului cuprind lucrări de amenjare a pârâului Tabana, din localitatea Babadag, dar şi a afluenţilor săi pe o lungime de peste 13.500 ml, dar şi amenjarea unei acumulări nepermanente. Proiectul vizează planul de măsuri privind combaterea eroziunii solului care va cuprinde amenajarea de ravene cu lucrări hidrotehnice pe o porţiune de 5,14 km şi plantaţii silvice pe ravene (împaduriri), pe  o suprafaţă de 4,66 ha. Un alt obiectiv al proiectului  constă în refacere podurilor si pasarele existente: poduri pe drumuri laterale (3 buc.) şi pasarele metalice peste pârâul Tabana (15 buc.).

Scopul investiţiei este acela de prevenire si punere în sigurantă împotriva inundatiilor a obiectivelor social-economice, a locuintelor si anexelor gospodăresti, căilor de comunicații, surselor de alimentare cu apă, precum si a sistemelor de canalizare, si nu în ultimul rând a vieţilor omenesti. Beneficiarii lucrărilor hidrotehnice propuse în cadrul proiectului sunt chiar locuitorii orasului Babadag. Prin acest proiect se vor realiza lucrări hidrotehnice  de regularizare și recalibrare a râului Tabana și de amenajare a afluenților, în scopul diminuării pagubelor provocate de viituri. Astfel, în etapa de execuţie se  redimensioneaza secţiunea de scurgere a albiei și se va asigura stabilitatea acesteia prin lucrări de betonare a fundului albiei.

Beneficiarul ABADL informeaza publicul interesat despre stadiul de implementare al proiectului „Asistenta Tehnica pentru Pregatirea de Proiecte AXA PRIORITARA 5  Implementarea structurii adecvate de prevenire a riscurilor naturale in zonele cele mai expuse la risc Domeniul Major de Interventie 1 –Protectia Impotriva Inundatiilor  Apararea Impotriva Inundatiilor a Localitatii Babadag, Judetul Tulcea“.

A fost elaborat Studiu de Fezabilitate si documentele  support pentru aplicaţia de finanţare, SF a fost aprobat prin HG 631/2017.

A fost intocmita documentatia de atribuire in vederea contractarii lucrarilor si serviciilor aferente implementarii proiectului   Aplicaţia de finanţare şi cererea de finanţare a fost înaintată către Jaspers şi Autoritatea de Mangement pentru a fi analizată şi aprobată.

Jaspers şi-a dat acceptul,  cu privire la necesitatea si oportunitatea implementarii proiectului „Apararea impotriva inundatiilor a localitatii Babadag Judetul Tulcea”.

In cadrul proiectului lucrarile de regularizare a pararului Tabana si a afulentilor, corectarea torentilor, precum si acumularea nepermaneta pentru preluarea undelor de viitura vor fi implementate de catre Ministerul Apelor si Padurilor, prin Administratia Nationala „ Apele Roamne” – Administratia Bazinala de Apa Dobrogea-Litoral, din fonduri aferente AXA 5, obiect specific 5.1. – POIM 2014-2020.

Lucrarile de redimensionare a produrilor aflate pe drumul national DN22 (E87), vor fi implementate de catre Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere – CNAIR, din fonduri aferente AXA 2, POIM 2014-2020.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 – 2013 și  Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

 

Download PROIECT  “Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)“

 

Administratia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral