Stadiul la data de 31.12.2018

 

 • La data prezentei situația privind Aplicația de Finanțare/Cererea de finanțare redepusă la Administrația Națională Apele Române este umătoarea:
 • Documentația transmisă către AM POIM a fost discutată/analizată în ședința din 28.02.2018, urmare aprobării prin OM nr.7332/29.12.2017 a Ghidului Solicitantului pentru Managementul Riscului la Inundații și Eroziune Costieră – POIM (2014-2020) pentru proiectul ,,Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)’’;
 • In data de 03.04.2018 a fost depusa Aplicatia de Finantare revizuita, pentru care in urma analizei, Jaspers a emis in data de 04.05.2018 (document transmis de AM POIM in data de 08.05.2018) Guidance Note 3 cu recomandari si comentarii privind completarea documentatiei. In data de 09.05.2018 Romair Consulting a primit Guidance Note 3 pentru revizuirea Aplicatiei de Finantare ;
 • In cursul lunii iunie au fost convocate la MFE- AM POIM si MAP – DGIAL sedinte de lucru cu reprezentantii directi implicati in implementarea proiectului si s-a stabilit ca documentatia revizuita si completata de consultantul Romair Consulting va fi prezentata Jaspers in prima parte a lunii iulie;
 • Consultantul Romair a depus la ANAR si ABADL documentatia aferenta Aplicatiei de finantare prin adresa nr.16696 respectiv nr.16166 din 14.08.2018;
 • In data de 20.08.2018, Aplicatia de finantare a fost inaintata prin adresa ANAR inregistrata cu numarul 16855/IM/20.08.2018, la MFE – Directia Generala Programe Europene Infrastructura Mare;
 • Aplicatia de finantare a fost transmis spre analiza si catre Jaspers;
 • Dupa revizuirea documentatiei in data de 16.10.2018 cu adresa ANAR nr.21209/IM, inregistrata la MFE – DGPEIM cu nr.76497/17.10.2018, a fost transmisa Aplicatia de Finantare Finala in care au fost incluse si Observatiile/Recomandarile JASPERS din Action Completion Note.
 • Raport Final cu evaluarea tehnico-economica a Aplicatiei de Finantare incarcata in MySMIS– cod MySMIS 2014: 122927 pentru Reducerea Eroziunii Costiere, faza II (2014-2020), emis de Autoritatea de Management, din cadrul Directiei Generale Programe Europene Infrastructura Mare – Ministerul Fondurilor Europene, raport emis sub nr. 81660/05.11.2018;
 • In data de 26.11.2018 Jaspers a emis Action Completion Note final (long version) cu nr. SG/AS/JASPERS 2018 – 1653/ET/DF/jw;
 • In data de 09.11.2018 a fost semnat Contractul de finantare nr.223 in valoare de 3.805.641.720,80 lei cu TVA, Cod SMIS 2014+ 122927.
 • In data de 05.12.2018 a avut loc, la sediul AM POIM, sedinta de inceput a proiectului ,,Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)’’
 • In data de 10.12.2018 a fost transmis Raportul de inceput al proiectului ,,Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020)’’

 

            Aviz Cultura – MCIN

 • In data de 27 iulie 2018 in urma sedintei convocate la MFE – AM POIM s-a stabilit realizarea unui studiu arheologic in vederea obtinerii avizului de la Ministerul Culturii si Identitatii Nationale necesar finalizarii Aplicatiei de Finantare.
 • In data de 07.08.2018 ABADL a contractat prin achizitie directa comanda nr.15690 serviciul de realizare a studiului arheologic cu data de predare studiu 16.08.2018.
 • In data de 14.08.2018, studiul istorico-arheologic insotit de Referatul emis de catre Directia Judeteana de Cultura Constanta, au fost inaintate la MCIN ;
 • In data de 20.08.2018, proiectul a fost prezentat in vederea avizarii in cadrul sedintei Comisiei Nationale de Arheologie, desfasurate la sediul MCIN si se afla pe ordinea de zi a sedintei STAI a CNMI din data de 22 august 2018;

 

Stadiu procedura atribuire contracte lucrari etapa 1 :

În prezent, in cadrul procedurii de achiziție pentru atribuirea contractelor de proiectare și execuție din cadrul proiectului ,,Reducerea eroziunii costiere faza II (2014-2020) – Etapa 1 zonele : LOT 1- Stăvilarelor Edighiol și Periboina, LOT 2 – Mamaia, LOT 3 – Tomis (Casino), LOT 4 – Agigea, LOT 5- Eforie’’ – anunț de participare nr.179736/12.10.2017, s-a de desfasurat in data de 04.04.2018 sedinta de deschidere a ofertelor. Comisia de evaluare numita prin decizia Directorului ABAD-L analizeaza si evalueaza ofertele depuse, respectiv documentele incarcate de catre ofertanti in SEAP.

 • In sedinta de analiza a ofertelor din 02.08.2018 a fost incheiata analiza DUAE pe toate cele 5 loturi ;
 • In data de 14.08.2018 – sedinta de analiza a ofertei tehnice pentru Lotul 1, finalizata cu solicitare de clarificari cu termen de raspuns 23.08.2018 ;
 • In data de 21.08.2018- urmare solicitarii din data de 20.08.2018 a ofertantului de prelungire a termenului de raspuns cu minim 14 zile si data de depunere SEAP 06.09.2018, Comisia isi da acordul de prelungire ;
 • In urma analizei ofertei tehnice pe lotul 1 au fost solicitate clarificari la care s-a primit raspuns in data de 09.2018 si 03.10.2018. In data de 16.11.2018 s-au intocmit fisele individuale de punctaj ale membrilor comisiei pentru evaluarea ofertelor tehnice, iar in data de 20.11.2018 s-a procedat la analiza ofertelor financiare. In urma analizei ofertelor financiare comisia a stabilit oferta castigatoare pentru lotul 1 si a solicitat prezentarea documnetelor DUAE ale ofertantului castigator, termen 10.12.2018. In urma prezentarii documentelor DUAE de catre ofertant comisia de evaluare s-a intrunit in data de 13.12.2018 pentru analiza acestora, in prezenta observatorilor ANAP si a stabilit ca este necesar de a solicita clarificari cu termen de raspuns 20.12.2018 ;
 • In data de 24.10.2018 in urma sedintei de analiza a ofertei tehnice pe lotul 3 au fost solicitate clarificari la care s-a raspuns in data 30.10.2018. Astfel comisia s-a intrunit in data de 06.11.2018 pentru a analiza clarificarile depuse de ofertanti si a stabilit ca este necesar inca o serie de clarificari cu termen de raspuns 14.11.2018. Astfel in urma raspunsurilor primite comisia s-a intrunit in 22.11.2018 pentru o sedinta de evaluare , in urma careia s-a stabilit ca este necesar solicitare de clarificari. In data de 10.12.2018 comisia se intruneste pentru evaluarea raspunsurilor la clarificari. In urma sedintei de evaluare comisia a solicitat o serie de clarificari cu termen de raspuns 18.12.2018 ;
 • Comisia a stabilit in data de 15.11.2018 in sedinta de analiza a ofertelor tehnice pentru lotul 4 la care au participat si observatorii ANAP ca este necesara solicitarea de clarificari, termen 03.12.2018. Ofertantii au transmis raspunsurile in termen ;

 

Stadiu proceduri atribuire ale urmatoarelor contracte de achizitie :

 

Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor (etapa 1+etapa 2)

 • Documentatia actualizata de catre consultantul Romair transmisa in data de 16.04.2018 a fost analizata de un grup de lucru constituit in cadrul ABADL si returnata cu adresa nr.14700/23.07.2018 cu observatii si recomandari in vederea completarii si actualizarii tinand cont de toate modificarile legislative – cu termen data de 06.08.2018 ;
 • Documentatia a fost revizuita de consultant astfel ca autoritatea contractanta a postat pe SEAP in 21.09.2018, cu respingere ANAP in data de 15.10.2018 si repostare SEAP in data de 21.10.2018, validata cu anunt de participare CN 1006480/20.11.2018. Avand in vedere Nota Justificativa nr. 761/21.12.2018 privind prelungirea termenului de depunere a ofertelor pana la data de 31.01.2019 a fost transmis erata EN1005749/25.12.2018-prelungire depunere oferte 31.01.2019.
 • Prin adresa nr. 23711/SH/12.12.2018 catre ANAP, autoritatea contractanta solicita consiliere metodologica.

 

Proiectare și execuție din cadrul proiectului ,,Reducerea eroziunii costiere faza II (2014 – 2020) – Etapa 2 (loturile 6-11)

 • Prin adresa nr.14699/23.07.2018, ABADL a solicitat consultantului Romair actualizarea documentelor tinand cont de toate modificarile legislative – cu termen de a trimite documentatia la verificare la ANAP data de 15.08.2018 ;
 • Documentatia a fost revizuita de consultant astfel ca autoritatea contractanta a transmis documetatia de atribuire spre validare ANAP.

 

Monitorizarea biodiversitatii si calitatii apei pentru proiectul ,,Reducerea eroziunii costiere – faza II (2014 – 2020)”, in etapa anteconstructie:

 • Nota de fundamentare cu definitivarea valorii estimate pentru serviciile de monitorizarea biodiversitatii si calitatii apei in etapa anteconstructie se afla in etapa de finalizare, cu data estimata de definitivare 28.08.2018;
 • Documentatia de atribuire pentru studiile privind monitorizarea biodiversităţii si calităţii apei pentru proiectul „Reducerea eroziunii costiere – faza II (2014-2020)” in etapa anteconstructie a fost postata pe SEAP in data de 10.2018 in vederea validarii , respingere ANAP 26.10.2018 si repostare in data de 07.11.2018, respingere ANAP 13.11.2018 si repostare 22.11.2018, validata pe 28.11.2018 ;
 • Anunt de participare CN1007058 transmis in SEAP in 03.12.2018 publicat in 07.12.2018.

 

Programul principalelor acțiuni pentru anul urmator:

 • Continuarea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractelor de proiectare și execuție din cadrul proiectului ,,Reducerea eroziunii costiere faza II (2014 – 2020) – Etapa 1 zonele: LOT 1- Stăvilarelor Edighiol și Periboina, LOT 2 – Mamaia, LOT 3 – Tomis (Casino), LOT 4 – Agigea, LOT 5 – Eforie’’.
 • Continuarea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractelor
 • Asistenta tehnica pentru supervizarea lucrarilor (Etapa 1+ Etapa 2) ;
 • Monitorizarea anteconstructie a biodiversitatii si calitatii apei (Etapa1 +Etapa2) ;
 • Continuarea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractelor de proiectare și execuție din cadrul proiectului ,,Reducerea eroziunii costiere faza II (2014 – 2020) – Etapa 2 zonele: LOT 6 – Costinesti, LOT 7 – Olimp, LOT 8 – Jupiter-Neptun, LOT 9 – Balta Mangalia-Venus-Aurora, LOT 10 – Mangalia-Saturn, LOT 11 – 2 Mai’’ ;
 • Demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de Servicii de audit financiar pentru proiectul „REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II”;
 • Demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de Servicii de publicitate si comunicare aferente proiectului „REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE -FAZA II”;
 • Demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de Consultanta in domeniul managementului executiei investitiei pentru proiectul „REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II”;
 • Demararea procedurii de achizitie pentru atribuirea contractului de Achizitie echipamente de monitorizare a tarmului pentru proiectul „REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE – FAZA II”.

 

Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral